Hình ảnh thưa thớtSử dụng

public class SparseImageUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil


Tiện ích để loại bỏ các hình ảnh thưa thớt.

Đoạn mã này được sử dụng từ: frameworks/base/packages/DynamicSystemInstallationService/src/com/android/dynsystem/SparseInputStream.java

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class SparseImageUtil.SparseInputStream

SparseInputStream đọc từ thượng nguồn và phát hiện định dạng dữ liệu.

Nhà thầu xây dựng công cộng

SparseImageUtil ()

Phương pháp công cộng

static boolean isSparse (File imgFile)

Kiểm tra xem tập tin có phải là một hình ảnh thưa thớt hay không.

static void unsparse (File imgFile, File destFile)

Giải nén một tập tin hình ảnh thưa thớt.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Hình ảnh thưa thớtSử dụng

public SparseImageUtil ()

Phương pháp công cộng

là thưa thớt

public static boolean isSparse (File imgFile)

Kiểm tra xem tập tin có phải là một hình ảnh thưa thớt hay không.

Thông số
imgFile File : một ERROR(/File) cần được kiểm tra.

Trả lại
boolean đúng nếu imgFile là một hình ảnh thưa thớt.

không thưa thớt

public static void unsparse (File imgFile, 
                File destFile)

Giải nén một tập tin hình ảnh thưa thớt.

Thông số
imgFile File : ERROR(/File) là hình ảnh thưa thớt.

destFile File : ERROR(/File) để ghi hình ảnh không được phân tích vào.

Ném
nếu imgFile không phải là hình ảnh thưa thớt.