Sub processEventHelper.BaseTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.BaseTestEventInfo


Trình trợ giúp cơ sở cho thông tin TestIgnored.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String mClassName

public String mTestName

nhà thầu công cộng

BaseTestEventInfo (String className, String testName)
BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương thức công khai

String toString ()

phương pháp được bảo vệ

JSONObject getNewJson ()

Lĩnh vực

mClassName

public String mClassName

mTestName

public String mTestName

nhà thầu công cộng

BaseTestEventInfo

public BaseTestEventInfo (String className, 
                String testName)

Thông số
className String

testName String

BaseTestEventInfo

public BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

ném
JSONException

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String

phương pháp được bảo vệ

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

trả lại
JSONObject