Sub processEventHelper.FailedTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo
extends SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.BaseTestEventInfo
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.FailedTestEventInfo


Trình trợ giúp cho thông tin testFailed.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public FailureDescription mFailure

public String mTrace

nhà thầu công cộng

FailedTestEventInfo (String className, String testName, String trace)
FailedTestEventInfo (String className, String testName, FailureDescription failure)
FailedTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

thất bại

public FailureDescription mFailure

mTrace

public String mTrace

nhà thầu công cộng

Thất bạiTestEventInfo

public FailedTestEventInfo (String className, 
        String testName, 
        String trace)

Thông số
className String

testName String

trace String

Thất bạiTestEventInfo

public FailedTestEventInfo (String className, 
        String testName, 
        FailureDescription failure)

Thông số
className String

testName String

failure FailureDescription

Thất bạiTestEventInfo

public FailedTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

ném
JSONException

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String