با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SubprocessExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


کمکی برای رسیدگی به خروجی استثنا از اجراکنندگان فرمان استاندارد Tradefed.

خلاصه

سازندگان عمومی

SubprocessExceptionParser ()

روش های عمومی

static String getPathFromStderr (String stderr)

مسیر فایل استثنای سریالی را استخراج کنید.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

اگر به RuntimeException نمی چسبید، سعی کنید یک استثنای مناسب از stderr استخراج کنید.

سازندگان عمومی

SubprocessExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

روش های عمومی

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

مسیر فایل استثنای سریالی را استخراج کنید.

مولفه های
stderr String

برمی گرداند
String

handleStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

اگر به RuntimeException نمی چسبید، سعی کنید یک استثنای مناسب از stderr استخراج کنید.

مولفه های
result CommandResult

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException