SubprocessExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


Trình trợ giúp xử lý đầu ra ngoại lệ từ trình chạy lệnh Tradefed tiêu chuẩn.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String EVENT_THREAD_JOIN

Nhà thầu xây dựng công cộng

SubprocessExceptionParser ()

Phương pháp công khai

static String getPathFromStderr (String stderr)

Trích xuất đường dẫn tệp của ngoại lệ được tuần tự hóa.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

Cố gắng trích xuất một ngoại lệ thích hợp từ stderr, nếu không dính vào RuntimeException.

Lĩnh vực

EVENT_THREAD_JOIN

public static final String EVENT_THREAD_JOIN

Nhà thầu xây dựng công cộng

SubprocessExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

Phương pháp công khai

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

Trích xuất đường dẫn tệp của ngoại lệ được tuần tự hóa.

Thông số
stderr String

Trả lại
String

xử lýStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

Cố gắng trích xuất một ngoại lệ thích hợp từ stderr, nếu không dính vào RuntimeException.

Thông số
result CommandResult

Ném
DeviceNotAvailableException