TargetFileUtils

public class TargetFileUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TargetFileUtils


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TargetFileUtils ()

Phương pháp công khai

static findFile (String path, String namePattern, options, ITestDevice device) findFile (String path, String namePattern, options, ITestDevice device)

Phương thức trợ giúp thực thi lệnh adb shell find và trả về kết quả dưới dạng ERROR(/ArrayList ) ERROR(/ArrayList ) .

static String getPermission (String filepath, ITestDevice device)

Đọc các bit quyền của tệp của một đường dẫn.

static boolean hasPermission ( TargetFileUtils.FilePermission permission, String permissionBits)

Xác định xem các bit quyền có cấp quyền chỉ định cho bất kỳ nhóm nào hay không.

static boolean isReadOnly (String filepath, ITestDevice device)

Kiểm tra xem quyền cho một đường dẫn nhất định có phải là chỉ đọc hay không.

static boolean isReadWriteOnly (String filepath, ITestDevice device)

Kiểm tra xem quyền cho một đường dẫn nhất định có được đọc hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

TargetFileUtils

public TargetFileUtils ()

Phương pháp công khai

tìm tập tin

public static findFile (String path, 
        String namePattern, 
         options, 
        ITestDevice device)

Phương thức trợ giúp thực thi lệnh adb shell find và trả về kết quả dưới dạng ERROR(/ArrayList ) ERROR(/ArrayList ) .

Thông số
path String : Đường dẫn tìm kiếm trên thiết bị.

namePattern String : Mẫu tên tệp.

options : ERROR(/List) của String để các tùy chọn khác vượt qua để tìm.

device ITestDevice : Thiết bị thử nghiệm.

Trả lại
Kết quả là ERROR(/ArrayList ) ERROR(/ArrayList ) .

Ném
DeviceNotAvailableException nếu kết nối với thiết bị bị mất và không thể phục hồi được.

nhận được sự cho phép

public static String getPermission (String filepath, 
        ITestDevice device)

Đọc các bit quyền của tệp của một đường dẫn.

Thông số
filepath String : Đường dẫn tới file hoặc thư mục.

device ITestDevice : Thiết bị thử nghiệm.

Trả lại
String Bit cấp phép bát phân cho đường dẫn.

Ném
DeviceNotAvailableException

có quyền

public static boolean hasPermission (TargetFileUtils.FilePermission permission, 
        String permissionBits)

Xác định xem các bit quyền có cấp quyền chỉ định cho bất kỳ nhóm nào hay không.

Thông số
permission TargetFileUtils.FilePermission : Các quyền chỉ định.

permissionBits String : Chuỗi quyền bát phân (ví dụ: 741).

Trả lại
boolean Đúng nếu bất kỳ chủ sở hữu/nhóm/toàn cầu nào có quyền chỉ định.

isReadOnly

public static boolean isReadOnly (String filepath, 
        ITestDevice device)

Kiểm tra xem quyền cho một đường dẫn nhất định có phải là chỉ đọc hay không.

Thông số
filepath String : Đường dẫn tới file hoặc thư mục.

device ITestDevice : Thiết bị thử nghiệm.

Trả lại
boolean đúng nếu đường dẫn ở chế độ chỉ đọc, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException

isReadWriteOnly

public static boolean isReadWriteOnly (String filepath, 
        ITestDevice device)

Kiểm tra xem quyền cho một đường dẫn nhất định có được đọc hay không.

Thông số
filepath String : Đường dẫn tới file hoặc thư mục.

device ITestDevice : Thiết bị thử nghiệm.

Trả lại
boolean đúng nếu đường dẫn được đọc, sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException