IHostHealthAgent

public interface IHostHealthAgent

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostHealthAgent


Một giao diện để phát ra số liệu máy chủ hoặc thiết bị.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Phát ra một giá trị cho tên số liệu.

abstract void flush ()

Xóa các số liệu được xếp hàng đợi.

Phương pháp công cộng

giá trị phát ra

public abstract void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Phát ra một giá trị cho tên số liệu. Giá trị được xếp hàng đợi và tải lên khi IHostHealthAgent#flush được gọi.

Thông số
name String : tên số liệu

value long : một giá trị số liệu

data : dữ liệu được liên kết với giá trị số liệu

tuôn ra

public abstract void flush ()

Xóa các số liệu được xếp hàng đợi.