Số liệuSử dụng

public class MetricUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.statsd.MetricUtil


Lớp tiện ích để lấy số liệu từ cấu hình statsd được đẩy.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

MetricUtil ()

Phương pháp công cộng

static getEventMetricData ( ITestDevice device, long configId)

Nhận dữ liệu số liệu sự kiện statsd từ thiết bị bằng id cấu hình statsd.

static InputStreamSource getReportByteStream ( ITestDevice device, long configId)

Nhận báo cáo Statsd dưới dạng nguồn luồng byte

static StatsLog.StatsdStatsReport getStatsdMetadata ( ITestDevice device)

Nhận siêu dữ liệu statsd cũng chứa thông tin sự cố máy chủ hệ thống.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Số liệuSử dụng

public MetricUtil ()

Phương pháp công cộng

getEventMetricData

public static getEventMetricData (ITestDevice device, 
        long configId)

Nhận dữ liệu số liệu sự kiện statsd từ thiết bị bằng id cấu hình statsd.

Thông số
device ITestDevice

configId long

Trả lại

Ném
DeviceNotAvailableException

getReportByteStream

public static InputStreamSource getReportByteStream (ITestDevice device, 
        long configId)

Nhận báo cáo Statsd dưới dạng nguồn luồng byte

Thông số
device ITestDevice

configId long

Trả lại
InputStreamSource

Ném
DeviceNotAvailableException

getStatsdSiêu dữ liệu

public static StatsLog.StatsdStatsReport getStatsdMetadata (ITestDevice device)

Nhận siêu dữ liệu statsd cũng chứa thông tin sự cố máy chủ hệ thống.

Thông số
device ITestDevice

Trả lại
StatsLog.StatsdStatsReport

Ném
DeviceNotAvailableException
InvalidProtocolBufferException