Chuỗi phiên bản được phép dành cho Android 14

Như được mô tả trong Phần 3.2.2 của Định nghĩa tương thích Android 14 , chỉ một số chuỗi nhất định mới được phép đối với thuộc tính hệ thống android.os.Build.VERSION.RELEASE . Lý do cho điều này là các ứng dụng và trang web có thể dựa vào các giá trị có thể dự đoán được cho chuỗi này và do đó người dùng cuối có thể xác định dễ dàng và đáng tin cậy phiên bản Android đang chạy trên thiết bị của họ.

Vì các bản phát hành tiếp theo của phần mềm Android có thể sửa đổi chuỗi này nhưng không thay đổi bất kỳ hành vi API nào nên các bản phát hành đó có thể không đi kèm với Tài liệu Định nghĩa Tương thích mới. Trang này liệt kê các phiên bản được hệ thống dựa trên Android 14 cho phép. Các giá trị duy nhất được phép cho android.os.Build.VERSION.RELEASE dành cho Android 14 là:

  • 14