Tài liệu định nghĩa tương thích mới nhất (CDD)

Để biết danh sách tất cả các CDD, bao gồm cả CDD mới nhất, hãy tham khảo Tài liệu định nghĩa tương thích với Android .