Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

อ้างอิงโครงสร้าง hub_app_name_t

อ้างอิงโครงสร้าง hub_app_name_t

#include < context_hub.h >

เขตข้อมูล

uint64_t รหัส

คำอธิบายโดยละเอียด

นิยามที่บรรทัด 93 ของไฟล์ context_hub.h

เอกสารภาคสนาม

รหัส uint64_t

นิยามที่บรรทัดที่ 94 ของไฟล์ context_hub.h


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้: