Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การอ้างอิงโครงสร้าง tv_stream

การอ้างอิงโครงสร้าง tv_stream

#include < tv_input.h >

เขตข้อมูล

int stream_id
tv_stream_type_t ชนิด
ยูเนี่ยน {
native_handle_t * sideband_stream_source_handle
buffer_producer_stream_t buffer_producer
};

คำอธิบายโดยละเอียด

คำจำกัดความที่บรรทัด 283 ของไฟล์ tv_input.h

เอกสารภาคสนาม

สหภาพ {... }
buffer_producer_stream_t buffer_producer

คำจำกัดความที่บรรทัด 296 ของไฟล์ tv_input.h

native_handle_t * sideband_stream_source_handle

คำจำกัดความที่บรรทัด 293 ของไฟล์ tv_input.h

int stream_id

คำจำกัดความที่บรรทัด 285 ของไฟล์ tv_input.h

ประเภท tv_stream_type_t

คำจำกัดความที่บรรทัด 288 ของไฟล์ tv_input.h


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • hardware / libhardware / include / hardware / tv_input.h