NatywnyPoc.Builder

public static abstract class NativePoc.Builder
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePoc.Builder


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Builder ()

Metody publiczne

abstract NativePoc.Builder after ( NativePoc.AfterFunction value)

Funkcja uruchamiana po zakończeniu wykonywania PoC, ale przed potwierdzeniem lub czyszczeniem.

abstract NativePoc.Builder args (List<String> value)

Lista argumentów, które mają zostać przekazane do wykonywalnego PoC

abstract NativePoc.Builder args (String... value)

Lista argumentów, które mają zostać przekazane do wykonywalnego PoC

abstract NativePoc.Builder asserter ( NativePocAsserter value)

NativePocAsserter do sprawdzania wyników wykonania PoC lub efektu ubocznego

abstract NativePoc.Builder assumePocExitSuccess (boolean value)

Czy zgłosić błąd założenia, gdy PoC nie zwróci 0.

NativePoc build ()

Zbuduj niezmienny obiekt NativePoc

abstract NativePoc.Builder envVars (Map<String, String> value)

Mapa zmiennych środowiskowych, które należy ustawić przed uruchomieniem PoC

NativePoc.Builder only32 ()

Wymuś użycie 32-bitowej wersji pliku wykonywalnego PoC

NativePoc.Builder only64 ()

Wymuś użycie 64-bitowej wersji pliku wykonywalnego PoC

abstract NativePoc.Builder pocName (String value)

Nazwa pliku wykonywalnego, który ma zostać przesłany i uruchomiony.

abstract NativePoc.Builder resourcePushLocation (String value)

Gdzie przesłać wyodrębnione zasoby Java.

abstract NativePoc.Builder resources (String... value)

Lista zasobów Java do wyodrębnienia i przesłania na urządzenie

abstract NativePoc.Builder resources (List<String> value)

Lista zasobów Java do wyodrębnienia i przesłania na urządzenie

NativePoc.Builder timeoutSeconds (long value, String reason)

Jak długo powinien działać PoC przed zakończeniem

abstract NativePoc.Builder useDefaultLdLibraryPath (boolean value)

Określa, czy dołączyć /system/lib64 i /system/lib do LD_LIBRARY_PATH

Konstruktorzy publiczni

Budowniczy

public Builder ()

Metody publiczne

Po

public abstract NativePoc.Builder after (NativePoc.AfterFunction value)

Funkcja uruchamiana po zakończeniu wykonywania PoC, ale przed potwierdzeniem lub czyszczeniem.

Zwykle używa się tego do oczekiwania na skutki uboczne PoC, które mogą wystąpić po zakończeniu samego procesu PoC, np. oczekiwanie na zapisanie zrzutu awaryjnego do pliku lub awarię usługi.

Parametry
value NativePoc.AfterFunction

Zwroty
NativePoc.Builder

argumenty

public abstract NativePoc.Builder args (List<String> value)

Lista argumentów, które mają zostać przekazane do wykonywalnego PoC

Parametry
value List

Zwroty
NativePoc.Builder

argumenty

public abstract NativePoc.Builder args (String... value)

Lista argumentów, które mają zostać przekazane do wykonywalnego PoC

Parametry
value String

Zwroty
NativePoc.Builder

asercja

public abstract NativePoc.Builder asserter (NativePocAsserter value)

NativePocAsserter do sprawdzania wyników wykonania PoC lub efektu ubocznego

Parametry
value NativePocAsserter

Zwroty
NativePoc.Builder

załóżPocExitSuccess

public abstract NativePoc.Builder assumePocExitSuccess (boolean value)

Określa, czy zgłosić błąd założenia, gdy PoC nie zwróci 0. Wartość domyślna to true

Parametry
value boolean

Zwroty
NativePoc.Builder

zbudować

public NativePoc build ()

Zbuduj niezmienny obiekt NativePoc

Zwroty
NativePoc

envVars

public abstract NativePoc.Builder envVars (Map<String, String> value)

Mapa zmiennych środowiskowych, które należy ustawić przed uruchomieniem PoC

Parametry
value Map

Zwroty
NativePoc.Builder

tylko32

public NativePoc.Builder only32 ()

Wymuś użycie 32-bitowej wersji pliku wykonywalnego PoC

Zwroty
NativePoc.Builder

tylko64

public NativePoc.Builder only64 ()

Wymuś użycie 64-bitowej wersji pliku wykonywalnego PoC

Zwroty
NativePoc.Builder

nazwa_poc

public abstract NativePoc.Builder pocName (String value)

Nazwa pliku wykonywalnego, który ma zostać przesłany i uruchomiony. Nie dodawaj „_sts?” przyrostek.

Parametry
value String

Zwroty
NativePoc.Builder

zasóbPushLokalizacja

public abstract NativePoc.Builder resourcePushLocation (String value)

Gdzie przesłać wyodrębnione zasoby Java. Domyślnie jest to miejsce, w którym przesyłany jest PoC

Parametry
value String

Zwroty
NativePoc.Builder

zasoby

public abstract NativePoc.Builder resources (String... value)

Lista zasobów Java do wyodrębnienia i przesłania na urządzenie

Parametry
value String

Zwroty
NativePoc.Builder

zasoby

public abstract NativePoc.Builder resources (List<String> value)

Lista zasobów Java do wyodrębnienia i przesłania na urządzenie

Parametry
value List

Zwroty
NativePoc.Builder

limit czasuSekundy

public NativePoc.Builder timeoutSeconds (long value, 
                String reason)

Jak długo powinien działać PoC przed zakończeniem

Parametry
value long : ile sekund ma działać natywny PoC, zanim zostanie zakończony

reason String : wyjaśnij, dlaczego potrzebny jest inny limit czasu zamiast domyślnego NativePoc.DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS . Zwykle używany w przypadku PoC, które próbują wykorzystać warunki wyścigu.

Zwroty
NativePoc.Builder tę instancję Buildera

użyjDefaultLdLibraryPath

public abstract NativePoc.Builder useDefaultLdLibraryPath (boolean value)

Określa, czy dołączyć /system/lib64 i /system/lib do LD_LIBRARY_PATH

Parametry
value boolean

Zwroty
NativePoc.Builder