ไฟล์เวอร์ชัน

public class VersionedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.VersionedFile


โครงสร้างข้อมูลที่แสดงถึงไฟล์ที่มีเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

VersionedFile (File file, String version)

วิธีการสาธารณะ

File getFile ()
String getVersion ()
String toString ()

ผู้สร้างสาธารณะ

ไฟล์เวอร์ชัน

public VersionedFile (File file, 
                String version)

พารามิเตอร์
file File

version String

วิธีการสาธารณะ

รับไฟล์

public File getFile ()

ส่งคืน
File

รับเวอร์ชัน

public String getVersion ()

ส่งคืน
String

toString

public String toString ()

ส่งคืน
String