ContenidoAnálisisContexto

public class ContentAnalysisContext
extends Object

java.lang.Objeto
com.android.tradefed.build.content.ContentAnalysisContext


Proporcionar el contexto que rodea un contenido para analizarlo adecuadamente.

Resumen

Constructores públicos

ContentAnalysisContext (String contentEntry, ContentInformation information, ContentAnalysisContext.AnalysisMethod method)

Métodos públicos

boolean abortAnalysis ()
String abortReason ()
ContentAnalysisContext addCommonLocation (String path)
ContentAnalysisContext addCommonLocations ( paths) addCommonLocations ( paths)
ContentAnalysisContext addIgnoreChange (String path)
ContentAnalysisContext addIgnoreChanges ( paths) addIgnoreChanges ( paths)
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod analysisMethod ()
commonLocations ()
String contentEntry ()
ContentInformation contentInformation ()
ignoredChanges ()
void invalidateAnalysis (String reason)
void invalidateAnalysis ()

Constructores públicos

ContenidoAnálisisContexto

public ContentAnalysisContext (String contentEntry, 
        ContentInformation information, 
        ContentAnalysisContext.AnalysisMethod method)

Parámetros
contentEntry String

information ContentInformation

method ContentAnalysisContext.AnalysisMethod

Métodos públicos

abortaranálisis

public boolean abortAnalysis ()

Devoluciones
boolean

abortarRazón

public String abortReason ()

Devoluciones
String

agregarUbicaciónComún

public ContentAnalysisContext addCommonLocation (String path)

Parámetros
path String

Devoluciones
ContentAnalysisContext

agregar ubicaciones comunes

public ContentAnalysisContext addCommonLocations ( paths)

Parámetros
paths

Devoluciones
ContentAnalysisContext

agregarIgnorarCambiar

public ContentAnalysisContext addIgnoreChange (String path)

Parámetros
path String

Devoluciones
ContentAnalysisContext

agregarIgnorar cambios

public ContentAnalysisContext addIgnoreChanges ( paths)

Parámetros
paths

Devoluciones
ContentAnalysisContext

Método de análisis

public ContentAnalysisContext.AnalysisMethod analysisMethod ()

Devoluciones
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod

Ubicaciones comunes

public commonLocations ()

Devoluciones

entrada de contenido

public String contentEntry ()

Devoluciones
String

contenidoInformación

public ContentInformation contentInformation ()

Devoluciones
ContentInformation

ignoradoCambios

public ignoredChanges ()

Devoluciones

invalidaranálisis

public void invalidateAnalysis (String reason)

Parámetros
reason String

invalidaranálisis

public void invalidateAnalysis ()