Cụm lệnh

public class ClusterCommand
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand


Một lớp đại diện cho một nhiệm vụ được tìm nạp từ Cụm TF.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClusterCommand (String commandId, String taskId, String cmdLine)
ClusterCommand (String requestId, String commandId, String taskId, String cmdLine, String attemptId, ClusterCommand.RequestType requestType, Integer shardCount, Integer shardIndex)

Người xây dựng.

Phương pháp công khai

static ClusterCommand fromJson (JSONObject json)
String getAttemptId ()

Trả về ID lần thử.

String getCommandId ()

Trả về ID lệnh.

String getCommandLine ()

Trả về chuỗi dòng lệnh.

UniqueMultiMap <String, String> getExtraOptions ()
String getRequestId ()

Trả về ID yêu cầu.

ClusterCommand.RequestType getRequestType ()

Trả về một loại yêu cầu

Integer getShardCount ()

Trả về số lượng phân đoạn.

Integer getShardIndex ()

Trả về một chỉ mục phân đoạn.

getTargetDeviceSerials ()

Trả về danh sách các sê-ri thiết bị đích mà lệnh này sẽ cố gắng chạy.

String getTaskId ()

Trả về ID nhiệm vụ.

void setTargetDeviceSerials ( targetDeviceSerials) setTargetDeviceSerials ( targetDeviceSerials)

Đặt danh sách các sê-ri thiết bị đích mà lệnh sẽ cố chạy trên đó.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cụm lệnh

public ClusterCommand (String commandId, 
        String taskId, 
        String cmdLine)

Thông số
commandId String

taskId String

cmdLine String

Cụm lệnh

public ClusterCommand (String requestId, 
        String commandId, 
        String taskId, 
        String cmdLine, 
        String attemptId, 
        ClusterCommand.RequestType requestType, 
        Integer shardCount, 
        Integer shardIndex)

Người xây dựng.

Thông số
requestId String : ID yêu cầu

commandId String : ID của lệnh ban hành tác vụ này

taskId String : ID của tác vụ này

cmdLine String : Dòng lệnh để chạy

attemptId String

requestType ClusterCommand.RequestType : Một loại yêu cầu

shardCount Integer : Số lượng phân đoạn

shardIndex Integer : Chỉ số phân đoạn

Phương pháp công khai

từJson

public static ClusterCommand fromJson (JSONObject json)

Thông số
json JSONObject

Trả lại
ClusterCommand

Ném
JSONException

getAttemptId

public String getAttemptId ()

Trả về ID lần thử. Nỗ lực này được tạo ngẫu nhiên GUID được sử dụng để phân biệt nhiều lần chạy lệnh.

Trả lại
String ID lần thử

getCommandId

public String getCommandId ()

Trả về ID lệnh.

Trả lại
String ID lệnh

getCommandLine

public String getCommandLine ()

Trả về chuỗi dòng lệnh.

Trả lại
String chuỗi dòng lệnh.

getExtraOptions

public UniqueMultiMap<String, String> getExtraOptions ()

Trả lại
UniqueMultiMap <String, String> nhiều tùy chọn bổ sung để tiêm

getId yêu cầu

public String getRequestId ()

Trả về ID yêu cầu.

Trả lại
String ID yêu cầu

getRequestType

public ClusterCommand.RequestType getRequestType ()

Trả về một loại yêu cầu

Trả lại
ClusterCommand.RequestType một loại yêu cầu

getShardCount

public Integer getShardCount ()

Trả về số lượng phân đoạn.

Trả lại
Integer một số lượng mảnh vỡ.

getShardIndex

public Integer getShardIndex ()

Trả về một chỉ mục phân đoạn.

Trả lại
Integer một chỉ số phân đoạn.

getTargetDeviceSerials

public getTargetDeviceSerials ()

Trả về danh sách các sê-ri thiết bị đích mà lệnh này sẽ cố gắng chạy.

Trả lại
danh sách serial của thiết bị mục tiêu

lấyId nhiệm vụ

public String getTaskId ()

Trả về ID nhiệm vụ.

Trả lại
String ID nhiệm vụ.

setTargetDeviceSerials

public void setTargetDeviceSerials ( targetDeviceSerials)

Đặt danh sách các sê-ri thiết bị đích mà lệnh sẽ cố chạy trên đó.

Thông số
targetDeviceSerials : danh sách serial thiết bị cần thiết lập