จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ClusterCommandEvent.Builder

public static class ClusterCommandEvent.Builder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandEvent.Builder


Summary

Public constructors

Builder()

Public methods

ClusterCommandEvent.Builder addDeviceSerial(String deviceSerial)
ClusterCommandEvent build()
ClusterCommandEvent.Builder setAttemptId(String attemptId)
ClusterCommandEvent.Builder setCommandTaskId(String commandTaskId)
ClusterCommandEvent.Builder setData(String name, Object value)
ClusterCommandEvent.Builder setDeviceSerials( deviceSerials)
ClusterCommandEvent.Builder setHostName(String hostName)
ClusterCommandEvent.Builder setInvocationStatus(InvocationStatus invocationStatus)
ClusterCommandEvent.Builder setTimestamp(long timestamp)
ClusterCommandEvent.Builder setType(ClusterCommandEvent.Type type)

Public constructors

Builder

public Builder ()

Public methods

addDeviceSerial

public ClusterCommandEvent.Builder addDeviceSerial (String deviceSerial)

Parameters
deviceSerial String

Returns
ClusterCommandEvent.Builder

build

public ClusterCommandEvent build ()

Returns
ClusterCommandEvent

setAttemptId

public ClusterCommandEvent.Builder setAttemptId (String attemptId)

Parameters
attemptId String

Returns
ClusterCommandEvent.Builder

setCommandTaskId

public ClusterCommandEvent.Builder setCommandTaskId (String commandTaskId)

Parameters
commandTaskId String

Returns
ClusterCommandEvent.Builder

setData

public ClusterCommandEvent.Builder setData (String name, 
                Object value)

Parameters
name String

value Object

Returns
ClusterCommandEvent.Builder

setDeviceSerials

public ClusterCommandEvent.Builder setDeviceSerials ( deviceSerials)

Parameters
deviceSerials

Returns
ClusterCommandEvent.Builder

setHostName

public ClusterCommandEvent.Builder setHostName (String hostName)

Parameters
hostName String

Returns
ClusterCommandEvent.Builder

setInvocationStatus

public ClusterCommandEvent.Builder setInvocationStatus (InvocationStatus invocationStatus)

Parameters
invocationStatus InvocationStatus

Returns
ClusterCommandEvent.Builder

setTimestamp

public ClusterCommandEvent.Builder setTimestamp (long timestamp)

Parameters
timestamp long

Returns
ClusterCommandEvent.Builder

setType

public ClusterCommandEvent.Builder setType (ClusterCommandEvent.Type type)

Parameters
type ClusterCommandEvent.Type

Returns
ClusterCommandEvent.Builder