CụmLệnhSự Kiện

public class ClusterCommandEvent
extends Object implements IClusterEvent

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandEvent


Một lớp để đóng gói các sự kiện lệnh cụm sẽ được tải lên.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class ClusterCommandEvent.Builder

Hằng số

int MAX_DATA_STRING_SIZE

Lĩnh vực

public static final String DATA_KEY_ERROR

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

public static final String DATA_KEY_ERROR_STATUS

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

public static final String DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

public static final String DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

public static final String DATA_KEY_SUMMARY

public static final String DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

Phương pháp công khai

static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ()

Tạo một Builder cơ sở.

static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ( ClusterCommand command)

Tạo Builder cơ sở cho ClusterCommand đã cho.

String getAttemptId ()
String getCommandTaskId ()
getData ()
getDeviceSerials ()
String getHostName ()
InvocationStatus getInvocationStatus ()
long getTimestamp ()
ClusterCommandEvent.Type getType ()
JSONObject toJSON ()

String toString ()

Hằng số

MAX_DATA_STRING_SIZE

public static final int MAX_DATA_STRING_SIZE

Giá trị không đổi: 4095 (0x00000fff)

Lĩnh vực

DATA_KEY_ERROR

public static final String DATA_KEY_ERROR

DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

DATA_KEY_ERROR_STATUS

public static final String DATA_KEY_ERROR_STATUS

DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

public static final String DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

public static final String DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

DATA_KEY_SUMMARY

public static final String DATA_KEY_SUMMARY

DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

Phương pháp công khai

createEventBuilder

public static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ()

Tạo một Builder cơ sở.

Trả lại
ClusterCommandEvent.Builder thợ Builder .

createEventBuilder

public static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder (ClusterCommand command)

Tạo Builder cơ sở cho ClusterCommand đã cho.

Thông số
command ClusterCommand

Trả lại
ClusterCommandEvent.Builder thợ Builder .

getAttemptId

public String getAttemptId ()

Trả lại
String

getCommandTaskId

public String getCommandTaskId ()

Trả lại
String

lấy dữ liệu

public  getData ()

Trả lại

getDeviceSerial

public  getDeviceSerials ()

Trả lại

lấyTên máy chủ

public String getHostName ()

Trả lại
String

getInvocationStatus

public InvocationStatus getInvocationStatus ()

Trả lại
InvocationStatus

lấy dấu thời gian

public long getTimestamp ()

Trả lại
long

getType

public ClusterCommandEvent.Type getType ()

Trả lại
ClusterCommandEvent.Type

tớiJSON

public JSONObject toJSON ()

Trả lại
JSONObject

Ném
JSONException

toString

public String toString ()

Trả lại
String