IClusterSự kiện

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


Giao diện cho bất kỳ sự kiện cụm nào sẽ được tải lên TFC.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract JSONObject toJSON ()

Phương pháp công cộng

tớiJSON

public abstract JSONObject toJSON ()

Trả lại
JSONObject

Ném
JSONException