ClusterHostEvent.Builder

public static class ClusterHostEvent.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent.Builder


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

Builder ()

Phương pháp công cộng

ClusterHostEvent.Builder addDeviceInfo ( ClusterDeviceInfo deviceInfo)
ClusterHostEvent.Builder addDeviceInfos ( deviceInfos) addDeviceInfos ( deviceInfos)
ClusterHostEvent build ()
ClusterHostEvent.Builder setClusterId (String clusterId)
ClusterHostEvent.Builder setData ( data) setData ( data)
ClusterHostEvent.Builder setData (String name, String value)
ClusterHostEvent.Builder setHostEventType ( ClusterHostEvent.HostEventType type)
ClusterHostEvent.Builder setHostState ( CommandScheduler.HostState state)
ClusterHostEvent.Builder setLabName (String labName)
ClusterHostEvent.Builder setNextClusterIds ( nexClusterIds) setNextClusterIds ( nexClusterIds)
ClusterHostEvent.Builder setTimestamp (long timestamp)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người xây dựng

public Builder ()

Phương pháp công cộng

thêmThông tin thiết bị

public ClusterHostEvent.Builder addDeviceInfo (ClusterDeviceInfo deviceInfo)

Thông số
deviceInfo ClusterDeviceInfo

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder

thêmThông tin thiết bị

public ClusterHostEvent.Builder addDeviceInfos ( deviceInfos)

Thông số
deviceInfos

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder

xây dựng

public ClusterHostEvent build ()

Trả lại
ClusterHostEvent

setClusterId

public ClusterHostEvent.Builder setClusterId (String clusterId)

Thông số
clusterId String

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder

setData

public ClusterHostEvent.Builder setData ( data)

Thông số
data

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder

setData

public ClusterHostEvent.Builder setData (String name, 
                String value)

Thông số
name String

value String

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder

setHostEventType

public ClusterHostEvent.Builder setHostEventType (ClusterHostEvent.HostEventType type)

Thông số
type ClusterHostEvent.HostEventType

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder

setHostState

public ClusterHostEvent.Builder setHostState (CommandScheduler.HostState state)

Thông số
state CommandScheduler.HostState

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder

setLabName

public ClusterHostEvent.Builder setLabName (String labName)

Thông số
labName String

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder

setNextClusterId

public ClusterHostEvent.Builder setNextClusterIds ( nexClusterIds)

Thông số
nexClusterIds

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder

đặtDấu thời gian

public ClusterHostEvent.Builder setTimestamp (long timestamp)

Thông số
timestamp long

Trả lại
ClusterHostEvent.Builder