ClusterHostSự kiện

public class ClusterHostEvent
extends Object implements IClusterEvent

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterHostEvent


Một lớp để đóng gói các sự kiện máy chủ cụm sẽ được tải lên.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class ClusterHostEvent.Builder

Lĩnh vực

public static final String EVENT_QUEUE

public static final String HOST_IP_KEY

public static final String LABEL_KEY

public static final String TEST_HARNESS_START_TIME_KEY

public static final String TRADEFED

Phương pháp công khai

String getClusterId ()
getData ()
getDeviceInfos ()
String getHostName ()
CommandScheduler.HostState getHostState ()
String getLabName ()
getNextClusterIds ()
String getTestHarness ()
String getTestHarnessVersion ()
String getTfVersion ()
long getTimestamp ()
ClusterHostEvent.HostEventType getType ()
JSONObject toJSON ()

Lĩnh vực

EVENT_QUEUE

public static final String EVENT_QUEUE

HOST_IP_KEY

public static final String HOST_IP_KEY

LABEL_KEY

public static final String LABEL_KEY

TEST_HARNESS_START_TIME_KEY

public static final String TEST_HARNESS_START_TIME_KEY

GIAO DỊCH

public static final String TRADEFED

Phương pháp công khai

getClusterId

public String getClusterId ()

Trả lại
String

lấy dữ liệu

public  getData ()

Trả lại

lấy thông tin thiết bị

public  getDeviceInfos ()

Trả lại

lấyTên máy chủ

public String getHostName ()

Trả lại
String

getHostState

public CommandScheduler.HostState getHostState ()

Trả lại
CommandScheduler.HostState

getLabName

public String getLabName ()

Trả lại
String

getNextClusterId

public  getNextClusterIds ()

Trả lại

getTestKhai thác

public String getTestHarness ()

Trả lại
String

getTestharnessPhiên bản

public String getTestHarnessVersion ()

Trả lại
String

getTfPhiên bản

public String getTfVersion ()

Trả lại
String

lấy dấu thời gian

public long getTimestamp ()

Trả lại
long

getType

public ClusterHostEvent.HostEventType getType ()

Trả lại
ClusterHostEvent.HostEventType

tớiJSON

public JSONObject toJSON ()

Trả lại
JSONObject

Ném
JSONException