ClusterHostUtil

public class ClusterHostUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterHostUtil


Các hàm sử dụng tĩnh cho TF Cluster để lấy các phiên bản cấu hình chung, thông tin máy chủ, v.v.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClusterHostUtil ()

Phương pháp công cộng

static IClusterClient getClusterClient ()

Lấy phiên bản IClusterClient dùng để tương tác với chương trình phụ trợ TFC.

static IClusterOptions getClusterOptions ()

Lấy phiên bản IClusterOptions dùng để lưu trữ các cài đặt liên quan đến cụm.

static long getCurrentTimeMillis ()

Trả về thời gian hiện tại của hệ thống.

static String getHostIpAddress ()

Nhận địa chỉ IP.

static String getHostName ()

Lấy tên máy chủ.

static String getLocalDeviceSerial (String serial)

Trả về một sê-ri thiết bị cục bộ cho một sê-ri thiết bị duy nhất nhất định.

static String getRunTarget ( DeviceDescriptor device, String runTargetFormat, deviceTags) getRunTarget ( DeviceDescriptor device, String runTargetFormat, deviceTags)

Trả về mục tiêu chạy cho một bộ mô tả thiết bị nhất định.

static String getTestHarness ()
static long getTfStartTimeMillis ()
static String getTfVersion ()

Lấy phiên bản TF chạy trên máy chủ này.

static String getUniqueDeviceSerial ( DeviceDescriptor device)

Trả về một thiết bị nối tiếp duy nhất cho một thiết bị.

static boolean isLocalhostIpPort (String input)

Kiểm tra xem đầu vào đã cho có phải là chuỗi IP:PORT localhost hay không.

Phương pháp được bảo vệ

static String toValidTfVersion (String version)

Xác thực phiên bản TF và trả về phiên bản đó nếu nó ổn.

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClusterHostUtil

public ClusterHostUtil ()

Phương pháp công cộng

getClusterClient

public static IClusterClient getClusterClient ()

Lấy phiên bản IClusterClient dùng để tương tác với chương trình phụ trợ TFC.

Trả lại
IClusterClient

getClusterOptions

public static IClusterOptions getClusterOptions ()

Lấy phiên bản IClusterOptions dùng để lưu trữ các cài đặt liên quan đến cụm.

Trả lại
IClusterOptions

getCurrentTimeMillis

public static long getCurrentTimeMillis ()

Trả về thời gian hiện tại của hệ thống.

Trả lại
long thời gian tính bằng mili giây.

getHostIpAddress

public static String getHostIpAddress ()

Nhận địa chỉ IP.

Trả lại
String Chuỗi địa chỉ IPV4 hoặc "UNKNOWN" nếu chúng tôi không thể tìm nạp nó.

lấyTên máy chủ

public static String getHostName ()

Lấy tên máy chủ.

1. Cố gắng lấy tên máy chủ từ InetAddress. 2. Nếu thất bại, hãy thử lấy tên máy chủ từ HOSTNAME env. 3. Nếu không được đặt, hãy tạo một tên máy chủ duy nhất.

Trả lại
String tên máy chủ hoặc null nếu chúng tôi không thể tìm nạp nó.

getLocalDeviceSerial

public static String getLocalDeviceSerial (String serial)

Trả về một sê-ri thiết bị cục bộ cho một sê-ri thiết bị duy nhất nhất định.

TFC gửi các chuỗi thiết bị duy nhất cho các thiết bị phi vật lý mà TF không hiểu được. Phương pháp này chuyển đổi chúng trở lại nối tiếp thiết bị cục bộ.

Thông số
serial String : một thiết bị nối tiếp duy nhất từ ​​TFC.

Trả lại
String một thiết bị nối tiếp cục bộ.

getRunTarget

public static String getRunTarget (DeviceDescriptor device, 
        String runTargetFormat, 
         deviceTags)

Trả về mục tiêu chạy cho một bộ mô tả thiết bị nhất định.

Thông số
device DeviceDescriptor : DeviceDescriptor để lấy mục tiêu chạy.

runTargetFormat String

deviceTags

Trả lại
String chạy mục tiêu.

getTestKhai thác

public static String getTestHarness ()

Trả lại
String

getTfStartTimeMillis

public static long getTfStartTimeMillis ()

Trả lại
long

getTfPhiên bản

public static String getTfVersion ()

Lấy phiên bản TF chạy trên máy chủ này.

Trả lại
String phiên bản TF của máy chủ này.

getUniqueDeviceSerial

public static String getUniqueDeviceSerial (DeviceDescriptor device)

Trả về một thiết bị nối tiếp duy nhất cho một thiết bị.

Các thiết bị phi vật lý (ví dụ: trình mô phỏng) có các chuỗi giả không phải là duy nhất trên các máy chủ. Phương thức này đặt trước những tên có tên máy chủ để làm cho chúng trở nên duy nhất.

Thông số
device DeviceDescriptor : một bộ mô tả thiết bị.

Trả lại
String một thiết bị nối tiếp duy nhất.

isLocalhostIpPort

public static boolean isLocalhostIpPort (String input)

Kiểm tra xem đầu vào đã cho có phải là chuỗi IP:PORT localhost hay không.

Thông số
input String : chuỗi cần kiểm tra

Trả lại
boolean đúng nếu đầu vào đã cho là chuỗi IP:PORT localhost

Phương pháp được bảo vệ

toValidTfVersion

protected static String toValidTfVersion (String version)

Xác thực phiên bản TF và trả về phiên bản đó nếu nó ổn.

Thông số
version String : Chuỗi cho phiên bản TF được cung cấp bởi VersionParser

Trả lại
String phiên bản nếu hợp lệ hoặc mặc định nếu không.