IClusterKhách hàng

public interface IClusterClient

com.android.tradefed.cluster.IClusterClient


Một giao diện để tương tác với chương trình phụ trợ TFC.

Bản tóm tắt

Hằng số

String TYPE_NAME

Tên loại đối tượng cấu hình duy nhất.

Phương pháp công cộng

abstract IClusterEventUploader < ClusterCommandEvent > getCommandEventUploader ()

Nhận IClusterEventUploader có thể được sử dụng để tải lên ClusterCommandEvent s.

abstract ClusterCommand.State getCommandState (String requestId, String commandId)

Xác định trạng thái của lệnh cụm.

default ClusterCommandStatus getCommandStatus (String requestId, String commandId)

Nhận trạng thái lệnh của lệnh cụm (trạng thái và lý do hủy nếu bị hủy).

abstract IClusterEventUploader < ClusterHostEvent > getHostEventUploader ()

Nhận IClusterEventUploader có thể được sử dụng để tải lên ClusterHostEvent s.

abstract TestContext getTestContext (String requestId, String commandId)
abstract TestEnvironment getTestEnvironment (String requestId)

Nhận TestEnvironment cho một yêu cầu.

abstract getTestResources (String requestId)

Nhận TestResource s cho một yêu cầu.

abstract leaseHostCommands (String clusterId, String hostname, devices, nextClusterIds, int maxTasksTolease) leaseHostCommands (String clusterId, String hostname, devices, nextClusterIds, int maxTasksTolease) leaseHostCommands (String clusterId, String hostname, devices, nextClusterIds, int maxTasksTolease)

Thuê ClusterCommand cho máy chủ cung cấp.

abstract void updateTestContext (String requestId, String commandId, TestContext testContext)

Hằng số

TÊN LOẠI

public static final String TYPE_NAME

Tên loại đối tượng cấu hình duy nhất. Được sử dụng để truy xuất phiên bản singleton từ GlobalConfiguration .

Giá trị không đổi: "cluster_client"

Phương pháp công cộng

getCommandEventTrình tải lên

public abstract IClusterEventUploader<ClusterCommandEvent> getCommandEventUploader ()

Nhận IClusterEventUploader có thể được sử dụng để tải lên ClusterCommandEvent s.

Trả lại
IClusterEventUploader < ClusterCommandEvent >

getCommandState

public abstract ClusterCommand.State getCommandState (String requestId, 
        String commandId)

Xác định trạng thái của lệnh cụm.

Thông số
requestId String : ID yêu cầu cụm

commandId String : ID lệnh cụm

Trả lại
ClusterCommand.State trạng thái của lệnh cụm hoặc ClusterCommand.State#UNKNOWN nếu không thể xác định trạng thái

getCommandStatus

public ClusterCommandStatus getCommandStatus (String requestId, 
        String commandId)

Nhận trạng thái lệnh của lệnh cụm (trạng thái và lý do hủy nếu bị hủy).

Thông số
requestId String : ID yêu cầu cụm

commandId String : ID lệnh cụm

Trả lại
ClusterCommandStatus a ClusterCommandStatus đại diện cho trạng thái và lý do hủy nếu lệnh bị hủy. Trạng thái là ClusterCommand.State#UNKNOWN nếu không thể xác định được.

getHostEventUploader

public abstract IClusterEventUploader<ClusterHostEvent> getHostEventUploader ()

Nhận IClusterEventUploader có thể được sử dụng để tải lên ClusterHostEvent s.

Trả lại
IClusterEventUploader < ClusterHostEvent >

getTestContext

public abstract TestContext getTestContext (String requestId, 
        String commandId)

Thông số
requestId String

commandId String

Trả lại
TestContext

Ném
JSONException

môi trường getTest

public abstract TestEnvironment getTestEnvironment (String requestId)

Nhận TestEnvironment cho một yêu cầu.

Trả lại
TestEnvironment một đối tượng TestEnvironment .

Ném
IOException
org.json.JSONException
JSONException

getTestResources

public abstract getTestResources (String requestId)

Nhận TestResource s cho một yêu cầu.

Trả lại
một danh sách TestResource .

Ném
IOException
org.json.JSONException
JSONException

lệnh thuêhosthost

public abstract leaseHostCommands (String clusterId, 
        String hostname, 
         devices, 
         nextClusterIds, 
        int maxTasksTolease)

Thuê ClusterCommand cho máy chủ cung cấp.

Thông số
clusterId String : id cụm cho máy chủ

hostname String : tên máy chủ

devices : deviceInfos máy chủ có

nextClusterIds : danh sách ID cụm tiếp theo để thuê lệnh từ đó.

maxTasksTolease int : số lượng tác vụ tối đa hiện có thể được thuê

Trả lại
danh sách ClusterCommand

Ném
org.json.JSONException
JSONException

cập nhậtTestContext

public abstract void updateTestContext (String requestId, 
        String commandId, 
        TestContext testContext)

Thông số
requestId String

commandId String

testContext TestContext

Ném
JSONException