ตัวเลือกDef

public final class OptionDef
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.OptionDef


เก็บรายละเอียดของ Option

สรุป

เขตข้อมูล

public final String applicableObjectType

public final String key

public final String name

public final String source

public final String value

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

OptionDef (String optionName, String optionValue, String source)
OptionDef (String optionName, String optionKey, String optionValue, String source)
OptionDef (String optionName, String optionKey, String optionValue, String source, String type)

เขตข้อมูล

ประเภทวัตถุที่ใช้งานได้

public final String applicableObjectType

สำคัญ

public final String key

ชื่อ

public final String name

แหล่งที่มา

public final String source

ค่า

public final String value

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตัวเลือกDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionValue, 
        String source)

พารามิเตอร์
optionName String

optionValue String

source String

ตัวเลือกDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionKey, 
        String optionValue, 
        String source)

พารามิเตอร์
optionName String

optionKey String

optionValue String

source String

ตัวเลือกDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionKey, 
        String optionValue, 
        String source, 
        String type)

พารามิเตอร์
optionName String

optionKey String

optionValue String

source String

type String