จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

อุปกรณ์FoldableState

public class DeviceFoldableState
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceFoldableState


การแสดงสถานะอุปกรณ์ที่พับได้ตามที่ส่งคืนโดย "cmd device_state print-states"

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceFoldableState (long identifier, String name)

วิธีการสาธารณะ

int compareTo ( DeviceFoldableState o)
boolean equals (Object obj)
long getIdentifier ()
int hashCode ()
String toString ()

ผู้สร้างสาธารณะ

อุปกรณ์FoldableState

public DeviceFoldableState (long identifier, 
                String name)

พารามิเตอร์
identifier long

name String

วิธีการสาธารณะ

เปรียบเทียบกับ

public int compareTo (DeviceFoldableState o)

พารามิเตอร์
o DeviceFoldableState

คืนสินค้า
int

เท่ากับ

public boolean equals (Object obj)

พารามิเตอร์
obj Object

คืนสินค้า
boolean

getIdentifier

public long getIdentifier ()

คืนสินค้า
long

hashCode

public int hashCode ()

คืนสินค้า
int

toString

public String toString ()

คืนสินค้า
String