จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

WifiHelper

public class WifiHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.WifiHelper


คลาส Helper สำหรับจัดการบริการ wifi บนอุปกรณ์

สรุป

ทุ่งนา

public static final String INSTRUMENTATION_PKG

ผู้สร้างสาธารณะ

WifiHelper ( ITestDevice device)
WifiHelper ( ITestDevice device, String wifiUtilApkPath)
WifiHelper ( ITestDevice device, String wifiUtilApkPath, boolean doSetup)

ตัวสร้างทางเลือกที่สามารถข้ามการตั้งค่า wifi apk

วิธีการสาธารณะ

boolean addOpenNetwork (String ssid)

boolean addOpenNetwork (String ssid, boolean scanSsid)

boolean addWpaPskNetwork (String ssid, String psk)

boolean addWpaPskNetwork (String ssid, String psk, boolean scanSsid)

boolean checkConnectivity (String urlToCheck)

void cleanUp ()

boolean connectToNetwork (String ssid, String psk, String urlToCheck)

IWifiHelper.WifiConnectionResult connectToNetwork (String ssid, String psk, String urlToCheck, boolean scanSsid)

boolean disableWifi ()

boolean disconnectFromNetwork ()

boolean enableWifi ()

static File extractWifiUtilApk ()

วิธีตัวช่วยเพื่อแยก wifi util apk ออกจาก classpath

String getBSSID ()

String getIpAddress ()

String getSSID ()

getWifiInfo ()

boolean hasValidIp ()

boolean isWifiEnabled ()

boolean removeAllNetworks ()

boolean startMonitor (long interval, String urlToCheck)

stopMonitor ()

boolean waitForIp (long timeout)

boolean waitForWifiDisabled (long timeout)
boolean waitForWifiDisabled ()

boolean waitForWifiEnabled (long timeout)
boolean waitForWifiEnabled ()

boolean waitForWifiState (WifiState... expectedStates)

ทุ่งนา

INSTRUMENTATION_PKG

public static final String INSTRUMENTATION_PKG

ผู้สร้างสาธารณะ

WifiHelper

public WifiHelper (ITestDevice device)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

WifiHelper

public WifiHelper (ITestDevice device, 
        String wifiUtilApkPath)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

wifiUtilApkPath String

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

WifiHelper

public WifiHelper (ITestDevice device, 
        String wifiUtilApkPath, 
        boolean doSetup)

ตัวสร้างทางเลือกที่สามารถข้ามการตั้งค่า wifi apk

พารามิเตอร์
device ITestDevice

wifiUtilApkPath String

doSetup boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

วิธีการสาธารณะ

addOpenNetwork

public boolean addOpenNetwork (String ssid)

พารามิเตอร์
ssid String

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

addOpenNetwork

public boolean addOpenNetwork (String ssid, 
        boolean scanSsid)

พารามิเตอร์
ssid String

scanSsid boolean

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

addWpaPskNetwork

public boolean addWpaPskNetwork (String ssid, 
        String psk)

พารามิเตอร์
ssid String

psk String

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

addWpaPskNetwork

public boolean addWpaPskNetwork (String ssid, 
        String psk, 
        boolean scanSsid)

พารามิเตอร์
ssid String

psk String

scanSsid boolean

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

public boolean checkConnectivity (String urlToCheck)

พารามิเตอร์
urlToCheck String

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

ทำความสะอาด

public void cleanUp ()

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

เชื่อมต่อกับเครือข่าย

public boolean connectToNetwork (String ssid, 
        String psk, 
        String urlToCheck)

พารามิเตอร์
ssid String

psk String

urlToCheck String

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

เชื่อมต่อกับเครือข่าย

public IWifiHelper.WifiConnectionResult connectToNetwork (String ssid, 
        String psk, 
        String urlToCheck, 
        boolean scanSsid)

พารามิเตอร์
ssid String

psk String

urlToCheck String

scanSsid boolean

คืนสินค้า
IWifiHelper.WifiConnectionResult

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

ปิดการใช้งานWifi

public boolean disableWifi ()

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย

public boolean disconnectFromNetwork ()

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

enableWifi

public boolean enableWifi ()

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

extractWifiUtilApk

public static File extractWifiUtilApk ()

วิธีตัวช่วยเพื่อแยก wifi util apk ออกจาก classpath

คืนสินค้า
File

getBSSID

public String getBSSID ()

คืนสินค้า
String

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

getIpAddress

public String getIpAddress ()

คืนสินค้า
String

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

รับSSID

public String getSSID ()

คืนสินค้า
String

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

getWifiInfo

public getWifiInfo ()

คืนสินค้า

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

hasValidIp

public boolean hasValidIp ()

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

isWifiEnabled

public boolean isWifiEnabled ()

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

removeAllNetworks

public boolean removeAllNetworks ()

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

startMonitor

public boolean startMonitor (long interval, 
        String urlToCheck)

พารามิเตอร์
interval long

urlToCheck String

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

หยุดจอภาพ

public stopMonitor ()

คืนสินค้า

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

waitForIp

public boolean waitForIp (long timeout)

พารามิเตอร์
timeout long

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

waitForWifiDisabled

public boolean waitForWifiDisabled (long timeout)

พารามิเตอร์
timeout long

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

waitForWifiDisabled

public boolean waitForWifiDisabled ()

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

waitForWifiEnabled

public boolean waitForWifiEnabled (long timeout)

พารามิเตอร์
timeout long

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

waitForWifiEnabled

public boolean waitForWifiEnabled ()

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

waitForWifiState

public boolean waitForWifiState (WifiState... expectedStates)

พารามิเตอร์
expectedStates WifiState

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException