Bộ điều khiển pin

public class BatteryController
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


Lớp tiện ích cho phép kiểm soát trạng thái sạc pin của thiết bị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BatteryController ()

Phương pháp công cộng

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice ( ITestDevice device)

Trả về IBatteryInfo của thiết bị.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState ( ITestDevice device)

Trả về trạng thái sạc của thiết bị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ điều khiển pin

public BatteryController ()

Phương pháp công cộng

getBatteryInfoForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

Trả về IBatteryInfo của thiết bị. Trả về null nếu có sự cố xảy ra hoặc nếu thiết bị không được hỗ trợ.

Thông số
device ITestDevice

Trả lại
IBatteryInfo

getDeviceChargingState

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

Trả về trạng thái sạc của thiết bị. Nếu thiết bị không được hỗ trợ, nó sẽ trả về IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED .

Thông số
device ITestDevice

Trả lại
IBatteryInfo.BatteryState

Ném
DeviceNotAvailableException