จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

TelephonyHelper.SimCardInformation

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformation


An information holder for the sim card related information.

Summary

Fields

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

Public constructors

SimCardInformation()

Public methods

String toString()

Fields

mCarrierPrivileges

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeService

public boolean mHasSeService

mHasSecuredElement

public boolean mHasSecuredElement

mHasTelephonySupport

public boolean mHasTelephonySupport

mSimState

public String mSimState

Public constructors

SimCardInformation

public SimCardInformation ()

Public methods

toString

public String toString ()

Returns
String