Tính năng thiết lập lại thiết bị

public class DeviceResetFeature
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver , ITestInformationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetFeature


Phía máy chủ thực hiện thiết lập lại thiết bị.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String DEVICE_NAME

public static final String DEVICE_RESET_FEATURE_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceResetFeature ()

Phương pháp công cộng

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

String getName ()

Tên của tính năng.

TestInformation getTestInformation ()
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Lĩnh vực

TÊN THIẾT BỊ

public static final String DEVICE_NAME

DEVICE_RESET_FEATURE_NAME

public static final String DEVICE_RESET_FEATURE_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tính năng thiết lập lại thiết bị

public DeviceResetFeature ()

Phương pháp công cộng

hành hình

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

Thông số
request FeatureRequest

Trả lại
FeatureResponse

lấy tên

public String getName ()

Tên của tính năng. Phải khớp với FeatureRequest#getName() .

Trả lại
String

getTestThông tin

public TestInformation getTestInformation ()

Trả lại
TestInformation

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

setTestThông tin

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation