ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


Giao diện nhận TestInformation của một số lớp. Giao diện này không cần thiết cho IRemoteTest vì họ đã có thể sử dụng IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Phương pháp công khai

getTestThông tin

public abstract TestInformation getTestInformation ()

Trả lại
TestInformation

setTestThông tin

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation