ClangCodeBộ sưu tập bảo hiểm

public final class ClangCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ClangCodeCoverageCollector


BaseDeviceMetricCollector sẽ kéo các phép đo phạm vi phủ sóng Clang ra khỏi thiết bị và ghi lại chúng dưới dạng tạo phẩm thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClangCodeCoverageCollector ()

Phương pháp công khai

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

void rebootEnded ( ITestDevice device)

Nhận thông báo khi quá trình khởi động lại kết thúc trong thiết bị.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

Nhà thầu xây dựng công cộng

ClangCodeBộ sưu tập bảo hiểm

public ClangCodeCoverageCollector ()

Phương pháp công khai

thêm ban đầu

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây có lẽ là lúc để dọn dẹp.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là đối tượng giống như trong BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển tới ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

Ném
DeviceNotAvailableException

khởi động lạiĐã kết thúc

public void rebootEnded (ITestDevice device)

Nhận thông báo khi quá trình khởi động lại kết thúc trong thiết bị.

LƯU Ý: Người nhận nên tránh khởi động lại trong quá trình gọi lại này. Mọi nỗ lực khởi động lại sẽ bị bỏ qua.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice nơi quá trình khởi động lại kết thúc.

Ném
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

setRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

Thông số
runUtil IRunUtil