IHarnessException

public interface IHarnessException

com.android.tradefed.error.IHarnessException


คำอธิบายของอินเทอร์เฟซข้อยกเว้นของสายรัดที่จะนำไปใช้โดยข้อยกเว้นของสายรัด

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

ส่งกลับ ErrorIdentifier ที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้น

abstract String getOrigin ()

ส่งกลับที่มาของข้อยกเว้น

วิธีการสาธารณะ

getErrorId

public abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

ส่งกลับ ErrorIdentifier ที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้น สามารถเป็นโมฆะ

ส่งคืน
ErrorIdentifier

รับแหล่งกำเนิด

public abstract String getOrigin ()

ส่งกลับที่มาของข้อยกเว้น

ส่งคืน
String