Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TestsPoolPoller

public final class TestsPoolPoller
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver , ISystemStatusCheckerReceiver , IMetricCollectorReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.TestsPoolPoller


Trình bao bọc thử nghiệm cho phép thực hiện tất cả các thử nghiệm của một nhóm các thử nghiệm. Các bài kiểm tra có thể được chia sẻ bởi một TestsPoolPoller khác, do đó cần phải đồng bộ hóa.

VIỆC CẦN LÀM: Thêm xử lý cho mô-đun / thử nghiệm mã thông báo.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

TestsPoolPoller ( tests, CountDownLatch tracker) TestsPoolPoller ( tests, CountDownLatch tracker)

Ctor nơi cung cấp IRemoteTest .

TestsPoolPoller ( tests, tokenTests, CountDownLatch tracker) TestsPoolPoller ( tests, tokenTests, CountDownLatch tracker) TestsPoolPoller ( tests, tokenTests, CountDownLatch tracker)

Phương pháp công khai

void run ( TestInformation info, ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

void setLogRegistry ( ILogRegistry registry)
void setMetricCollectors ( collectors) setMetricCollectors ( collectors)

Đặt danh sách IMetricCollector được xác định để chạy thử nghiệm.

void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt các ISystemStatusChecker từ cấu hình để kiểm tra.

Các nhà xây dựng công cộng

TestsPoolPoller

public TestsPoolPoller ( tests, 
        CountDownLatch tracker)

Ctor nơi cung cấp IRemoteTest .

Thông số
tests : IRemoteTest của tất cả các bài kiểm tra.

tracker CountDownLatch : một ERROR(/CountDownLatch) được chia sẻ để lấy số lượng người thăm dò đang chạy.

TestsPoolPoller

public TestsPoolPoller ( tests, 
         tokenTests, 
        CountDownLatch tracker)

Thông số
tests

tokenTests

tracker CountDownLatch

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation info, 
        ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
info TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy các bài kiểm tra.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

setLogRegistry

public void setLogRegistry (ILogRegistry registry)

Thông số
registry ILogRegistry

setMetricCollectors

public void setMetricCollectors ( collectors)

Đặt danh sách IMetricCollector được xác định để chạy thử nghiệm.

Thông số
collectors

setSystemStatusChecker

public void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt ISystemStatusChecker từ cấu hình để kiểm tra.

Thông số
systemCheckers