Trình báo cáo kết quả văn bản

public class TextResultReporter
extends InvocationToJUnitResultForwarder implements ITestInvocationListener , ILogSaverListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.InvocationToJUnitResultForwarder
com.android.tradefed.result.TextResultReporter


Trình báo cáo kết quả kiểm tra chuyển tiếp kết quả tới máy in kết quả văn bản JUnit.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TextResultReporter ()

Tạo TextResultReporter .

Phương pháp công khai

void testAssumptionFailure ( TestDescription testId, String trace)

Được gọi khi một bài kiểm tra nguyên tử đánh dấu rằng nó giả định một điều kiện sai

void testEnded ( TestDescription testId, metrics) testEnded ( TestDescription testId, metrics)

Ghi đè cấp độ gốc để in ra các số liệu kiểm tra một cách rõ ràng.

void testFailed ( TestDescription testId, String trace)

Ghi đè cha mẹ để in ra các lỗi một cách rõ ràng.

void testLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Cung cấp nhật ký liên quan hoặc dữ liệu gỡ lỗi từ lệnh gọi thử nghiệm.

void testLogSaved (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream, LogFile logFile)

Được gọi khi nhật ký kiểm tra được lưu.

void testRunEnded (long elapsedTime, metrics) testRunEnded (long elapsedTime, metrics)

Ghi đè cha mẹ để in ra các số liệu một cách rõ ràng.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình báo cáo kết quả văn bản

public TextResultReporter ()

Tạo TextResultReporter .

Phương pháp công khai

kiểm traGiả địnhThất bại

public void testAssumptionFailure (TestDescription testId, 
        String trace)

Được gọi khi một bài kiểm tra nguyên tử đánh dấu rằng nó giả định một điều kiện sai

Thông số
testId TestDescription : xác định bài kiểm tra

trace String : dấu vết lỗi của ngăn xếp

kiểm traĐã kết thúc

public void testEnded (TestDescription testId, 
         metrics)

Ghi đè cấp độ gốc để in ra các số liệu kiểm tra một cách rõ ràng.

Thông số
testId TestDescription : xác định bài kiểm tra

metrics : ERROR(/Map) của số liệu được phát ra

thử nghiệm thất bại

public void testFailed (TestDescription testId, 
        String trace)

Ghi đè cha mẹ để in ra các lỗi một cách rõ ràng. ResultPrinter dựa vào việc trình chạy gọi "print" khi kết thúc quá trình chạy thử để thực hiện việc này. Báo cáo sự thất bại của một trường hợp thử nghiệm riêng lẻ.

Sẽ được gọi giữa testStarted và testEnded.

Thông số
testId TestDescription : xác định bài kiểm tra

trace String : dấu vết lỗi của ngăn xếp

nhật ký kiểm tra

public void testLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Cung cấp nhật ký liên quan hoặc dữ liệu gỡ lỗi từ lệnh gọi thử nghiệm.

Phải được gọi trước ERROR(/ITestInvocationListener#invocationFailed(Throwable)) hoặc ERROR(/ITestInvocationListener#invocationEnded(long))

Khung TradeFederation sẽ tự động gọi phương thức này, cung cấp nhật ký máy chủ và logcat thiết bị, nếu có.

Thông số
dataName String : Tên mô tả String của dữ liệu. ví dụ: "device_logcat". Lưu ý dataName có thể không phải là duy nhất cho mỗi lệnh gọi. tức là người triển khai phải có khả năng xử lý nhiều cuộc gọi với cùng một tên dữ liệu

dataType LogDataType : LogDataType của dữ liệu

dataStream InputStreamSource : InputStreamSource của dữ liệu. Người triển khai nên gọi createInputStream để bắt đầu đọc dữ liệu và đảm bảo đóng inputStream kết quả khi hoàn tất. Người gọi phải đảm bảo nguồn dữ liệu vẫn hiện diện và có thể truy cập được cho đến khi phương thức testLog hoàn tất.

testLogĐã lưu

public void testLogSaved (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream, 
        LogFile logFile)

Được gọi khi nhật ký kiểm tra được lưu.

Nên sử dụng thay cho ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) .

Thông số
dataName String : Tên mô tả String của dữ liệu. ví dụ: "device_logcat". Lưu ý dataName có thể không phải là duy nhất cho mỗi lệnh gọi. tức là người triển khai phải có khả năng xử lý nhiều cuộc gọi với cùng một tên dữ liệu

dataType LogDataType : LogDataType của dữ liệu

dataStream InputStreamSource : InputStreamSource của dữ liệu. Người triển khai nên gọi createInputStream để bắt đầu đọc dữ liệu và đảm bảo đóng inputStream kết quả khi hoàn tất.

logFile LogFile : LogFile chứa siêu dữ liệu của file đã lưu.

thử nghiệmChạyĐã kết thúc

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
         metrics)

Ghi đè cha mẹ để in ra các số liệu một cách rõ ràng.

Thông số
elapsedTime long : thiết bị đã báo cáo thời gian đã trôi qua, tính bằng mili giây

metrics : các cặp khóa-giá trị được báo cáo khi kết thúc quá trình chạy thử nghiệm với Metric .