ErrorStorageUtil

public class ErrorStorageUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.error.ErrorStorageUtil


คลาสตัวช่วยสำหรับจัดการข้อผิดพลาดเพื่อให้สอดคล้องกับที่เก็บข้อมูลทั่วไป

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ErrorStorageUtil ()

วิธีการสาธารณะ

static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

แมปข้อผิดพลาด Tradefed กับข้อผิดพลาดทั่วไปในการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของเรา

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ErrorStorageUtil

public ErrorStorageUtil ()

วิธีการสาธารณะ

สถานะแผนที่

public static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

แมปข้อผิดพลาด Tradefed กับข้อผิดพลาดทั่วไปในการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของเรา พวกเขาแมป 1:1 แต่มีชื่อที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นเราจึงจัดตำแหน่งใหม่ที่นี่

พารามิเตอร์
status TestRecordProto.FailureStatus

การส่งคืน
String