FormattedGeneratorReporter

public abstract class FormattedGeneratorReporter
extends SuiteResultReporter implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter
com.android.tradefed.result.suite.FormattedGeneratorReporter


Trình báo cáo cho phép tạo báo cáo theo một định dạng cụ thể. TODO: sửa tập tin đã ghi

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FormattedGeneratorReporter ()

Phương pháp công khai

abstract IFormatterGenerator createFormatter ()

Trả về một phiên bản mới của IFormatterGenerator để sử dụng.

abstract void finalizeResults ( IFormatterGenerator generator, SuiteResultHolder resultHolder)

Bước xử lý bằng cách sử dụng IFormatterGeneratorSuiteResultHolder để tạo ra một số kết quả được định dạng.

final IConfiguration getConfiguration ()
final void invocationEnded (long elapsedTime)

Báo cáo rằng lệnh gọi đã kết thúc, dù thành công hay do một số điều kiện lỗi.

void invocationFailed ( FailureDescription failure)
void invocationFailed (Throwable cause)

Báo cáo lệnh gọi không đầy đủ do một số tình trạng lỗi.

final void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Nhà thầu xây dựng công cộng

FormattedGeneratorReporter

public FormattedGeneratorReporter ()

Phương pháp công khai

createFormatter

public abstract IFormatterGenerator createFormatter ()

Trả về một phiên bản mới của IFormatterGenerator để sử dụng.

Trả lại
IFormatterGenerator

hoàn thiệnKết quả

public abstract void finalizeResults (IFormatterGenerator generator, 
                SuiteResultHolder resultHolder)

Bước xử lý bằng cách sử dụng IFormatterGeneratorSuiteResultHolder để tạo ra một số kết quả được định dạng.

lấy cấu hình

public final IConfiguration getConfiguration ()

Trả lại
IConfiguration

lời mờiĐã kết thúc

public final void invocationEnded (long elapsedTime)

Báo cáo rằng lệnh gọi đã kết thúc, dù thành công hay do một số điều kiện lỗi.

Sẽ được khung TradeFederation tự động gọi.

Thông số
elapsedTime long : thời gian trôi qua của lệnh gọi tính bằng ms

lời gọi không thành công

public void invocationFailed (FailureDescription failure)

Thông số
failure FailureDescription

lời gọi không thành công

public void invocationFailed (Throwable cause)

Báo cáo lệnh gọi không đầy đủ do một số tình trạng lỗi.

Sẽ được khung TradeFederation tự động gọi.

Thông số
cause Throwable : nguyên nhân Throwable của sự cố

setConfiguration

public final void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration