Trình báo cáo XmlFormattedGenerator

public class XmlFormattedGeneratorReporter
extends FormattedGeneratorReporter

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter
com.android.tradefed.result.suite.FormattedGeneratorReporter
com.android.tradefed.result.suite.XmlFormattedGeneratorReporter


Việc triển khai FormattedGeneratorReporter để định dạng bộ sản phẩm sẽ có định dạng xml.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

XmlFormattedGeneratorReporter ()

Phương pháp công khai

IFormatterGenerator createFormatter ()

Tạo IFormatterGenerator để sử dụng.

File createResultDir ()

Trả về thư mục kết quả sẽ được sử dụng để lưu trữ kết quả.

final void finalizeResults ( IFormatterGenerator generator, SuiteResultHolder resultHolder)

Bước xử lý bằng cách sử dụng IFormatterGeneratorSuiteResultHolder để tạo ra một số kết quả được định dạng.

void postFormattingStep (File resultDir, File reportFile)

Bước định dạng bài đăng cho phép thực hiện hành động sau khi báo cáo được tạo.

void preFormattingSetup ( IFormatterGenerator formater)

Bước định dạng trước cho phép thực hiện hành động trước khi tạo báo cáo.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình báo cáo XmlFormattedGenerator

public XmlFormattedGeneratorReporter ()

Phương pháp công khai

createFormatter

public IFormatterGenerator createFormatter ()

Tạo IFormatterGenerator để sử dụng. Có thể ghi đè để thay đổi định dạng.

Trả lại
IFormatterGenerator

createResultDir

public File createResultDir ()

Trả về thư mục kết quả sẽ được sử dụng để lưu trữ kết quả.

Trả lại
File

hoàn thiệnKết quả

public final void finalizeResults (IFormatterGenerator generator, 
        SuiteResultHolder resultHolder)

Bước xử lý bằng cách sử dụng IFormatterGeneratorSuiteResultHolder để tạo ra một số kết quả được định dạng.

postFormattingBước

public void postFormattingStep (File resultDir, 
        File reportFile)

Bước định dạng bài đăng cho phép thực hiện hành động sau khi báo cáo được tạo.

Thông số
resultDir File : Thư mục chứa kết quả.

reportFile File : Tệp báo cáo được tạo.

cài đặt định dạng trước

public void preFormattingSetup (IFormatterGenerator formater)

Bước định dạng trước cho phép thực hiện hành động trước khi tạo báo cáo.

Thông số
formater IFormatterGenerator : IFormatterGenerator sẽ được sử dụng để tạo.