TradefedSandboxRunner

public class TradefedSandboxRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner


Người chạy được liên kết với TradefedSandbox sẽ cho phép thực thi hộp cát.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

IScheduledInvocationListener sơ khai không làm gì cả.

Lĩnh vực

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Nhà thầu xây dựng công cộng

TradefedSandboxRunner ()

Phương pháp công khai

CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()
static void main (String[] mainArgs)
void run (String[] args)

Phương pháp chính để chạy lệnh.

Lĩnh vực

DEBUG_THREAD_KEY

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Nhà thầu xây dựng công cộng

TradefedSandboxRunner

public TradefedSandboxRunner ()

Phương pháp công khai

lấyMã lỗi

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

Trả lại
CommandRunner.ExitCode

chủ yếu

public static void main (String[] mainArgs)

Thông số
mainArgs String

chạy

public void run (String[] args)

Phương pháp chính để chạy lệnh.

Thông số
args String : tên cấu hình để chạy và các tùy chọn của nó