Trình kiểm tra SeLinux được thực thi

public class EnforcedSeLinuxChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.EnforcedSeLinuxChecker


Trình kiểm tra trạng thái đảm bảo trạng thái của Selinux.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

EnforcedSeLinuxChecker ()

Phương pháp công khai

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình kiểm tra SeLinux được thực thi

public EnforcedSeLinuxChecker ()

Phương pháp công khai

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về giá trị boolean để cho biết quá trình kiểm tra trạng thái đã đạt hay không thành công.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

Trả lại
StatusCheckerResult kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

Ném
DeviceNotAvailableException