DeviceBuildInfoBootStrapper

public class DeviceBuildInfoBootStrapper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper


ITargetPreparer thay thế các trường thông tin bản dựng bằng các thuộc tính được đọc từ thiết bị

Điều này hữu ích để thử nghiệm các thiết bị có bản dựng được tạo từ nguồn bên ngoài (ví dụ: thiết bị của đối tác bên ngoài)

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceBuildInfoBootStrapper ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceBuildInfoBootStrapper

public DeviceBuildInfoBootStrapper ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError