Trình chuẩn bị mục tiêu cập nhật thiết bị

public abstract class DeviceUpdateTargetPreparer
extends DeviceBuildInfoBootStrapper

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper
com.android.tradefed.targetprep.DeviceUpdateTargetPreparer


Một ITargetPreparer trừu tượng đảm nhiệm các bước chung xung quanh việc cập nhật thiết bị bằng tệp hình ảnh thiết bị từ nguồn bên ngoài (trái ngược với dịch vụ xây dựng). Cơ chế cập nhật thực tế được ủy quyền cho người triển khai các lớp con.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceUpdateTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Phương pháp được bảo vệ

abstract File getDeviceUpdateImage ()

Cung cấp một phiên bản ERROR(/File) đại diện cho tệp hình ảnh thiết bị được sử dụng để cập nhật

abstract void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Thực hiện cập nhật hình ảnh thiết bị trên thiết bị

abstract void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Các hành động được thực hiện sau khi thiết bị được cập nhật nhưng trước khi thực hiện các bước thiết lập sau cập nhật.

abstract void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, ITestDevice device)

Các hành động cần thực hiện trước khi cập nhật thiết bị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình chuẩn bị mục tiêu cập nhật thiết bị

public DeviceUpdateTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Phương pháp được bảo vệ

getDeviceUpdateImage

protected abstract File getDeviceUpdateImage ()

Cung cấp một phiên bản ERROR(/File) đại diện cho tệp hình ảnh thiết bị được sử dụng để cập nhật

Trả lại
File

thực hiệnCập nhật thiết bị

protected abstract void performDeviceUpdate (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Thực hiện cập nhật hình ảnh thiết bị trên thiết bị

Ném
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

postUpdateHành động

protected abstract void postUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Các hành động được thực hiện sau khi thiết bị được cập nhật nhưng trước khi thực hiện các bước thiết lập sau cập nhật. Phương pháp này sẽ được gọi bên ngoài kiểm soát đồng thời nhấp nháy.

Ném
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

preUpdateActions

protected abstract void preUpdateActions (File deviceUpdateImage, 
        ITestDevice device)

Các hành động cần thực hiện trước khi cập nhật thiết bị. Phương pháp này sẽ được gọi bên ngoài kiểm soát đồng thời nhấp nháy.

Ném
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError