Trình bảo vệ thư mục

public final class FolderSaver
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FolderSaver


ITargetPreparer kéo các thư mục ra khỏi thiết bị, nén và lưu nó vào phần phụ trợ ghi nhật ký.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FolderSaver ()

Phương pháp công khai

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình bảo vệ thư mục

public FolderSaver ()

Phương pháp công khai

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException