ITestLoggerNgười nhận

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


Một thực thể có thể được chèn một phiên bản ITestLogger để có thể sử dụng nó cho mục đích ghi nhật ký.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Phương pháp công khai

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger