Bộ sưu tập rò rỉ bản địa

public class NativeLeakCollector
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.NativeLeakCollector


ITargetPreparer chạy 'dumpsys meminfo --unreachable -a' để xác định bộ nhớ gốc không thể truy cập hiện do mỗi tiến trình nắm giữ.

Lưu ý: trình chuẩn bị này yêu cầu nền tảng N hoặc mới hơn.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NativeLeakCollector ()

Phương pháp công cộng

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bộ sưu tập rò rỉ bản địa

public NativeLeakCollector ()

Phương pháp công cộng

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException