TestFilePushSetup

public class TestFilePushSetup
extends BaseTargetPreparer implements IDiscoverDependencies

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestFilePushSetup


ITargetPreparer đẩy một hoặc nhiều tệp/thư mục từ thư mục IDeviceBuildInfo.getTestsDir() vào thiết bị.

Trình chuẩn bị này sẽ tìm trong các thư mục thay thế nếu zip kiểm tra không tồn tại hoặc không chứa gói ứng dụng được yêu cầu. Việc tìm kiếm sẽ diễn ra theo thứ tự từ thư mục thay thế cuối cùng được chỉ định đến thư mục đầu tiên.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestFilePushSetup ()

Phương pháp công cộng

reportDependencies ()
void setUp ( TestInformation testInfo)

Phương pháp được bảo vệ

void addTestFileName (String fileName)

Thêm một tập tin vào danh sách các mục để đẩy

void clearTestFileName ()
getFailedToPushFiles ()

Trả về tập hợp các tập tin không thể đẩy được.

File getLocalPathForFilename ( IBuildInfo buildInfo, String fileName, ITestDevice device)

Giải quyết đường dẫn phía máy chủ dựa trên thông tin tạo phẩm thử nghiệm bên trong thông tin bản dựng.

getTestFileNames ()

Truy xuất danh sách các tệp sẽ được đẩy từ zip thử nghiệm vào thiết bị

void setThrowIfNoFile (boolean throwIfNoFile)

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestFilePushSetup

public TestFilePushSetup ()

Phương pháp công cộng

báo cáoPhụ thuộc

public reportDependencies ()

Trả lại

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Phương pháp được bảo vệ

addTestFileName

protected void addTestFileName (String fileName)

Thêm một tập tin vào danh sách các mục để đẩy

clearTestFileName

protected void clearTestFileName ()

getFailedToPushFiles

protected getFailedToPushFiles ()

Trả về tập hợp các tập tin không thể đẩy được. Chỉ có thể được sử dụng nếu 'ném-nếu-không-tìm thấy' là sai nếu không lần đẩy thất bại đầu tiên sẽ đưa ra một ngoại lệ.

Trả lại

getLocalPathForFilename

protected File getLocalPathForFilename (IBuildInfo buildInfo, 
        String fileName, 
        ITestDevice device)

Giải quyết đường dẫn phía máy chủ dựa trên thông tin tạo phẩm thử nghiệm bên trong thông tin bản dựng.

Thông số
buildInfo IBuildInfo : xây dựng thông tin tạo tác

fileName String : tên tệp của tạo phẩm cần đẩy

device ITestDevice

Trả lại
File một ERROR(/File) đại diện cho tệp/đường dẫn vật lý trên máy chủ

Ném
TargetSetupError

getTestFileNames

protected getTestFileNames ()

Truy xuất danh sách các tệp sẽ được đẩy từ zip thử nghiệm vào thiết bị

Trả lại

setThrowIfNoFile

protected void setThrowIfNoFile (boolean throwIfNoFile)

Thông số
throwIfNoFile boolean