אבי

public class Abi
extends Object implements IAbi

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.Abi


כיתה המייצגת ABI.

סיכום

בנאים ציבוריים

Abi (String name, String bitness)

שיטות ציבוריות

boolean equals (Object obj)

static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

פעולה הפוכה מ- toProto() כדי להחזיר את האובייקט.

String getBitness ()

String getName ()

int hashCode ()

ConfigurationDescription.Abi toProto ()

מחזירה את ייצוג הפרוטו של המופע הנוכחי של Abi.

String toString ()

בנאים ציבוריים

אבי

public Abi (String name, 
                String bitness)

פרמטרים
name String

bitness String

שיטות ציבוריות

שווים

public boolean equals (Object obj)

פרמטרים
obj Object

החזרות
boolean

מפרוטו

public static IAbi fromProto (ConfigurationDescription.Abi protoAbi)

פעולה הפוכה מ- toProto() כדי להחזיר את האובייקט.

פרמטרים
protoAbi ConfigurationDescription.Abi

החזרות
IAbi

getBitness

public String getBitness ()

החזרות
String

getName

public String getName ()

החזרות
String

hashcode

public int hashCode ()

החזרות
int

לפרוטו

public ConfigurationDescription.Abi toProto ()

מחזירה את ייצוג הפרוטו של המופע הנוכחי של Abi.

החזרות
ConfigurationDescription.Abi

toString

public String toString ()

החזרות
String