DeviceTestSuite

public class DeviceTestSuite
extends TestSuite implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
junit.framework.TestSuite
com.android.tradefed.testtype.DeviceTestSuite


Bộ thử nghiệm JUnit trợ giúp cung cấp dịch vụ IRemoteTestIDeviceTest .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceTestSuite (Class<?> testClass)
DeviceTestSuite ()

Phương pháp công khai

void addTestSuite (Class<T> testClass)

Thêm các bài kiểm tra từ lớp đã cho vào bộ

ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

void runTest (Test test, TestResult result)

Ghi đè phương thức gốc để chuyển thiết bị vào bài kiểm tra được đưa vào

void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceTestSuite

public DeviceTestSuite (Class<?> testClass)

Thông số
testClass Class

DeviceTestSuite

public DeviceTestSuite ()

Phương pháp công khai

thêmTestSuite

public void addTestSuite (Class<T> testClass)

Thêm các bài kiểm tra từ lớp đã cho vào bộ

Thông số
testClass Class

lấy thiết bị

public ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

Trả lại
ITestDevice ITestDevice

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

chạy thử

public void runTest (Test test, 
        TestResult result)

Ghi đè phương thức gốc để chuyển thiết bị vào bài kiểm tra được đưa vào

Thông số
test Test

result TestResult

bộThiết bị

public void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice sẽ sử dụng