GTestXmlResultParser

public class GTestXmlResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestXmlResultParser


Phân tích kết quả 'chế độ đầu ra xml' của các thử nghiệm gốc bằng GTest chạy từ shell và thông báo kết quả cho ITestRunListener.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners) GTestXmlResultParser (String testRunName, listeners)

Tạo GTestXmlResultParser.

Phương pháp công cộng

getFailedTests ()

Trả về danh sách các thử nghiệm không thành công trong lần chạy thử nghiệm hiện tại.

boolean isTestRunIncomplete ()

Việc chạy thử có đầy đủ hay không.

void parseResult (File f, CollectingOutputReceiver output)

Phân tích kết quả xml

Nhà thầu xây dựng công cộng

GTestXmlResultParser

public GTestXmlResultParser (String testRunName, 
         listeners)

Tạo GTestXmlResultParser.

Thông số
testRunName String : tên chạy thử để cung cấp cho ITestLifeCycleReceiver.testRunStarted(String, int)

listeners : được thông báo về kết quả kiểm tra khi các bài kiểm tra đang thực hiện

Phương pháp công cộng

getFailedTests

public getFailedTests ()

Trả về danh sách các thử nghiệm không thành công trong lần chạy thử nghiệm hiện tại.

Trả lại

isTestRunChưa hoàn thành

public boolean isTestRunIncomplete ()

Việc chạy thử có đầy đủ hay không.

Trả lại
boolean đúng, nếu quá trình chạy thử không hoàn tất do sự cố phân tích cú pháp hoặc sự cố.

phân tíchKết quả

public void parseResult (File f, 
        CollectingOutputReceiver output)

Phân tích kết quả xml

Thông số
f File : ERROR(/File) chứa xml xuất ra

output CollectingOutputReceiver : Đầu ra được thu thập từ quá trình chạy thực thi để hoàn thành nhật ký nếu cần