HostGTest

public class HostGTest
extends GTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestBase
com.android.tradefed.testtype.HostGTest


Một thử nghiệm chạy gói thử nghiệm gốc.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

HostGTest ()

Phương pháp công khai

CommandResult executeHostCommand (String cmd, long timeoutMs)
CommandResult executeHostCommand (String cmd)
String loadFilter (String binaryOnHost)

Xác định phương thức lọc get.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

HostGTest

public HostGTest ()

Phương pháp công khai

exechostCommand

public CommandResult executeHostCommand (String cmd, 
        long timeoutMs)

Thông số
cmd String : lệnh muốn thực thi trên máy chủ

timeoutMs long : thời gian chờ lệnh tính bằng mili giây

Trả lại
CommandResult CommandResult của lệnh

exechostCommand

public CommandResult executeHostCommand (String cmd)

Thông số
cmd String : lệnh muốn thực thi trên máy chủ

Trả lại
CommandResult CommandResult của lệnh

bộ lọc tải

public String loadFilter (String binaryOnHost)

Xác định phương thức lọc get.

Lớp con phải triển khai cách lấy bộ lọc riêng.

Thông số
binaryOnHost String : đường dẫn đầy đủ của file bộ lọc.

Trả lại
String chuỗi lọc.

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Thông số
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Ném
DeviceNotAvailableException

setBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo