IBuildReceiver

public interface IBuildReceiver

com.android.tradefed.testtype.IBuildReceiver


Một thử nghiệm cần tham chiếu đến bản dựng đang được thử nghiệm.

Nên sử dụng tiết kiệm. Hầu hết các thử nghiệm không nên phụ thuộc vào quá trình xây dựng đang thử nghiệm và nên dựa vào ITargetPreparer để chuẩn bị môi trường thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Phương pháp công khai

setBuild

public abstract void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo